Lizzy Vos

Instructeur Zhineng Qigong level 1, 2 en 3

Zhengti Therapeut

Tel / whatsapp 06 8366 7237

e-mail:info@qigongmetliz.nl